Категоризация

22.5.2021
Категоризация

В тази статия ще бъдат разгледани условията и редът за регистрация на стаи и апартаменти съгласно Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (приета на 26.03.21 г.), процедурата за определяне на категорията, както и условията и редът за регистрация на стаи и апартаменти за гости.

Целта на новата наредба е да се определят нови условия и ред за регистрация на стаи за гости и апартаменти за гости
и да се категоризират като вид настаняване - клас "В"

Важно е да се отбележи, че няма ограничения за обитаване на жилището или сградата, когато на туристите се предоставя стая или апартамент за гости. Законодателят е решил да улесни тази дейност, като премахне това ограничение.

Какви документи са ми необходими, за да се регистрирам?

Важно уточнение.

Отпадна задължението за представяне на документ с подписите на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, потвърждаващ съгласието им за извършване на туристическа дейност.


На кмета на общината, в която се намира, се представят всички изброени по-долу документи.

Необходими са следните документи:

1. Декларация по образец, предвиден в чл. 129а от Закона за туризма, до кмета на общинатаВ декларацията по образец се декларира:

- Капацитет на заведението - брой стаи, брой легла;
- Идентификатор на обекта по смисъла на чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Името на лицето, което ще стопанисва хотела, и наименованието на мястото за настаняване;
- ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН;
- Адресът на мястото за настаняване;
- Телефон/факс и електронен адрес на лицето, ако има такъв, а ако няма - се посочват имената на упълномощеното лице и неговият телефон/факс и електронен адрес;


Лицата, различни от собственика на обекта, трябва да представят:

3. Документ, удостоверяващ правото им да извършват дейности на площадката. Посочва се и индивидуализацията на документа за ползване;

Към декларацията се прилагат следните документи:

- а) копие от документа за ползване на обекта, ако той не е негов и не подлежи на вписване;
- б) изрично пълномощно, ако декларацията за кандидатстване се подава от пълномощник;

Ако лицето, което фактически извършва дейностите в обекта, е различно от лицето, посочено в удостоверението за регистрация, то подава декларация за кандидатстване за регистрация по чл. 31 и чл. 31 от Конституцията. 129а от Закона за туризма.

В случай на промяна на качеството се подава нова декларация за кандидатстване.

Срок за регистрация, прекратяване и поправка на грешки

В 7-дневен срок от подаване на декларацията за кандидатстване кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверяване на лицата, подали заявление за управление на стая за гости/апартамент за гости.

В случай, че желаете да прекратите дейността си като хотелиер, трябва да подадете заявление за прекратяване на дейността си до кмета на селото
. Крайният срок за прекратяване на разрешението е 3 дни от датата на подаване на заявлениетоАко има непълноти или грешки в информацията, предоставена в заявлението, ще имате 3 дни от получаване на уведомлението, за да ги отстраните. В противен случай процедурата се прекратява.
Съгласно чл. 32, ал. 2 от Наредбата, удостоверението за регистрация е безсрочно.

Какви разходи да очаквате?

Разходите за категоризиране на стаи и апартаменти можете да намерите тук:
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdfОтносно потвърждаване на категорията на местата за настаняване клас В - стаи, къщи за гости, пансиони, бунгала и къмпинги:

- а) за категоризиране на туристически обекти - 10 лв. на легло
- б) за потвърждаване на категоризацията и проверка на място - 10 лв. на легло

Основни задължения за хотелиерската дейност

Важно е да знаете, че след като отдавате стаи или апартаменти под наем за гости, Вие извършвате туристическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗТ и сте длъжни да водите отчетност на настанените туристи по същия начин, както категоризираните места за настаняване от клас "А" и клас "Б" - хотели, мотели, хостели, къщи за гости и др.

- чрез централизирана информационна система, управлявана от министъра на туризма, достъпна чрез публична интернет страница или друго приложение за онлайн достъп;
- чрез избрана от хотелиера информационна система, която отговаря на изискванията на Закона за електронното управление.

В горепосочения регистър сте длъжни да попълните следната туристическа информация:
- пълен номер на имената на чужденеца;
- дата и година на раждане;
- гражданство;
- номер на паспорта;
- продължителност на престоя му в туристическото място.

Лични данни

Във всички случаи на отдаване под наем на апартаменти и къщи за гости, като търговец и нетърговец, Вие обработвате личните данни на настанените от Вас лица. Следователно, когато извършвате хотелиерска дейност, Вие действате и като администратор на лични данни (ЛД) и имате задължение да приведете дейностите си по обработване на ЛД в съответствие със Закона за защита на личните данни и ОРЗД. Като администратор на ЛД трябва да изготвите, спазвате и оповестявате своите политики по отношение на личните данни. Минималните изисквания на политиката определят целите, за които се обработват ЛД, като гарантират основните принципи на прозрачност, отчетност и зачитане на правата на потребителите.

Ако имате нужда от съдействие или въпроси относно условията за регистрация на стаи и апартаменти, моля, не се колебайте да се свържете с нас.