Данък върху доходите на физическите лица

Черна гора

Кой е задължен да плаща данък върху доходите на физическите лица?

Данък върху доходите на физическите лица

Физическо лице - местно или чуждестранно, което получава облагаем доход в Черна гора, е задължено да плаща данък върху доходите на физическите лица.

Физическо лице - местно лице означава физическо лице, което има постоянно местожителство на територията на Черна гора или там е центърът на неговите/нейните бизнес и житейски интереси, или пребивава на територията на Черна гора повече от 183 дни през данъчната година. Местно лице е и физическо лице, което е командировано извън Черна гора, за да извършва работа за физическо или юридическо лице, което е местно лице на Черна гора, или за международна организация.

Предмет на облагане на местно физическо лице са доходите, получени както в Черна гора, така и извън нея.

Предмет на облагане на физическо лице, което не е местно лице, са доходите, които то получава от дейности, извършвани чрез място на стопанска дейност (място на стопанска дейност) в Черна гора.

Предмет на облагане на физическо лице - нерезидент, което няма място на стопанска дейност (място на стопанска дейност) в Черна гора, са доходите, които това лице получава от договорни възнаграждения, лихви и наеми на недвижимо имущество, намиращо се в Черна гора.

Ако две или повече физически лица получават доходи съвместно, всяко от тези лица подлежи на данъчно облагане в съответствие с дела на доходите, получени от всяко от тях.

 

Кои доходи се облагат с данък върху доходите на физическите лица?

Данък върху доходите се дължи за доходи, получени:

доходи на физически лица,

самостоятелна заетост,

собственост и имуществени права,

капитал.

 

Какво представлява данъчната основа за определяне на годишния данък върху доходите на физическите лица?

Данъчната основа за плащане на годишния данък върху доходите на физическите лица е облагаемият доход, намален със сумата на пренесената загуба и личното приспадане (840 евро годишно).

Облагаемият доход е разликата между дохода и приспадащите се разходи (разноски), направени от данъкоплатеца за неговото получаване и поддържане.

На данъкоплатеца, който реализира доходи от собствена дейност, се признават разходи при определяне на облагаемия доход (печалба) в размера, определен във финансовите отчети (в съответствие с нормативните актове за счетоводството), с изключение на разходите, за които в този закон е предвиден различен начин на определяне.

 

Каква е данъчната ставка?

Използва се единна (плоска) данъчна ставка.

Ставката на данъка върху доходите на физическите лица е 9%.

 

Как се облагат доходите от собственост и имуществени права?

Доходите от собственост и имуществени права включват:

доходи от наем на движимо и недвижимо имущество и доходи от ограничено във времето предоставяне на авторски права, права на интелектуална собственост и други имуществени права.

Данъчната основа (облагаемият доход) за плащане на данък върху доходите от собственост и имуществени права е разликата между общия размер на доходите, получени от отдаване под наем на това имущество, и общия размер на разходите, направени във връзка с получаването на тези доходи през съответната данъчна година.

Разходите за имущество и имуществени права включват действително направените разходи във връзка с получаването на този доход (ако са документално обосновани) или стандартни разходи, равни на 40% от дохода, получен от имуществото и имуществените права. За доходи от отдаване под наем на стаи, апартаменти и ваканционни жилища на пътници и туристи стандартните разходи са в размер на 50 % от получения доход.

В случай на преки доходи от имущество и имуществени права (когато физическо лице отдава под наем имуществото си на друго физическо лице), данъкът върху доходите се заплаща при подаване на годишната данъчна декларация.

 

Кога се подава годишната данъчна декларация за облагане на доходите?

Лицето, което е задължено да плаща данък върху доходите на физическите лица, е длъжно да подаде годишна данъчна декларация до съответния данъчен орган (според местоживеенето) до края на данъчната година за изчисляване и плащане на данъка върху доходите на физическите лица.

Годишната декларация се подава във формуляр GPP-FL до края на април на съответната година за предходната година.

Данъкоплатецът сам изчислява данъка върху доходите в годишната данъчна декларация, като прилага данъчната ставка (чл. 10 от закона) към данъчната основа (чл. 8 от закона) и от общо изчисления данък приспада сумата на платения през годината данък.

Ако данъкоплатецът е платил през годината повече данък, отколкото е длъжен да плати според годишната данъчна декларация, надвнесеният данък ще му бъде възстановен по негово искане или ще бъде зачетен като авансова вноска за следващия данъчен период.

Кой не е задължен да подава годишна данъчна декларация?

Физически лица, които получават доходи от:

доходи на физически лица (от трудови възнаграждения), ако тези доходи са получени при същия работодател през същия отчетен период;

доходи от друга самостоятелна дейност, която не е основна дейност на данъкоплатеца;

капитал;

доход от самостоятелна стопанска дейност, който се облага с единна данъчна ставка.